XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny”,
- w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.,
- w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  dotacji z budżetu gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , na zadanie inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Wojtkowa,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/602/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,
- w sprawie poparcia idei budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
- na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  wyrażającą zgodę na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łobozew Górny nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 96/2,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rynek I’’,
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Jamna Górna-Arłamów’’,
- innych uchwał.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.