Sprawa budowy Świetlicy Wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym

8 czerwca Radni Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nie wyrazili zgody na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym. Kilka faktów na ten temat.

W 2015 roku świetlica wiejska w Dźwiniaczu Dolnym spłonęła w pożarze. W 2016 roku zaproponowałem Radzie Miejskiej, aby przystąpić do wykonania dokumentacji technicznej na budowę tej świetlicy. Radni na sesji w styczniu 2016 roku wyrazili zgodę na zabezpieczenie kwoty 10 000 zł na ten cel. W tym samym roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej.

Po tym czasie szukaliśmy różnych źródeł współfinansowania budowy tej świetlicy, a takie pojawiły się w tym roku. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dźwiniacz Dolny, z pomocą pracowników Urzędu Miejskiego, złożyło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy. Wyniki naboru okazały się pozytywne, a Stowarzyszenie otrzymało na ten cel kwotę w 2018 roku- 126 000 zł, a w 2019 roku- 150 000 zł.

W związku z tym 8 czerwca na sesję Rady Miejskiej przedstawiłem komplet trzech uchwał, które miały umożliwić realizację zadania budowy świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu. Niestety żadna z uchwał nie znalazła większości w Radzie Miejskiej i nie zostały przez Radę przyjęte.
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018- poprawka dotycząca zadania pn. budowa świetlicy wiejskiej. Za usunięciem tego zadania zagłosowali: L. Bis, B. Ferenc, Cz. Urban, A. Lupa, R. Wolańska, G. Oleksyk, A. Steciuk. Od głosu wstrzymali się: H. Tymejczyk, T. Kocur. Za oddał głos tylko W. Tarnawski.
2. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na rok 2018 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny”. Przeciw uchwale zagłosowali: L. Bis, B. Ferenc, Cz. Urban, A. Lupa, G. Oleksyk, A. Steciuk. Od głosu wstrzymali się: T. Kocur, R. Wolańska. Za oddali głos W. Tarnawski oraz H. Tymejczyk.
3. Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  dotacji z budżetu gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , na zadanie inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Przeciw uchwale zagłosowali: L. Bis, B. Ferenc, G. Oleksyk, A. Steciuk. Od głosu wstrzymali się: Cz. Urban, A. Lupa, R. Wolańska. Za oddali głos W. Tarnawski, H. Tymejczyk, T. Kocur.
Do wszystkich uchwał w zakresie tego zadania opinia Komisji Budżetowej pracującej w składzie Andrzej Steciuk oraz Leokadia Bis była negatywna. W opinii Komisji można było przeczytać: "... w życiu miasta i gminy wydawanie pieniędzy z kredytów na przysłowiowe igrzyska jest ze wszech miar niewłaściwe i niemoralne (pisownia oryginalna)...".

[link do filmu z sesji – ten punkt trwa do 1h:35min.:34 sek.]

Na koniec krótkie przypomnienie. W ubiegłej kadencji Rada Miejska gdzie większość posiadał Klub BSS wspólnie z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych (z BSS) wybudowała świetlicę wiejską w Ropience. Koszt budowy wynosił:

Tak natomiast przedstawiał się plan budowy świetlicy w Dźwiniaczu:

Czym różnią się te dwie sytuacje? W obu przypadkach wkład gminy miałby wynieść 60%, zaś dofinansowanie to 40%. Z tym, że w przypadku budowy świetlicy w Dźwiniaczu wkład własny mógł ulec zmniejszeniu po przetargu lub po ewentualnym uzyskaniu środków na kontynuację zadania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Proszę każdego z Państwa o indywidualną ocenę tej sytuacji.