L Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady L sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej,
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej,
5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny,
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
a)  odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
c)  dyskusja,
d)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
e)  odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
f)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium za 2017 rok,
g)  dyskusja,
h)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
8. Przerwa.
9. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.
b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
c)  w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych,
11. Sprawy różne,
12. Zakończenie obrad.