XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2016-2017,
6. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
7. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/460/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji  społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/462/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r. w spawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.,
- w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru,
- w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Bandrów Narodowy dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2018,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie planu nadzoru Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie i Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, nieruchomości oznaczonych numerami działek 1861/2 i 1862/5,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Bandrów Narodowy, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerem działki 491/2,
- innych uchwał.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.