XLII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska,
- w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. “Zielone Bieszczady”,
- w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2018 – 2021,
- w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2018-2025 ,,Gmina Ustrzyki Dolne seniorom”,
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ustrzyki Dolne,
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków na 2018 rok,
- innych uchwał.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.