Terminy płatności podatków

Uprzejmie przypominamy, że dnia 15 listopada upłynął termin płatności IV raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do corocznego uiszczania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy. Jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W pozostałych przypadkach podatek można opłacać jednorazowo w pełnej wysokości lub w ustawowych terminach:
- I rata – do 15 marca,
- II rata – do 15 maja,
- III rata – do 15 września
- IV rata – do 15 listopada roku podatkowego.

Przypominamy również, że dnia 15 listopada upłyną termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkanych zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
- 8,00 zł/ miesięcznie od osoby za odpady zbieranie w sposób selektywny,
- 11,00 zł/ miesięcznie od osoby za odpady zbieranie w sposób nieselektywny

Właściciele nieruchomości zamieszkanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają raz na kwartał w terminach:
- za miesiąc styczeń do 15 marca - opłata z dołu,
- za miesiąc luty do 15 marca - opłata z dołu,
- za miesiąc marzec do 15 marca - opłata z góry,

- za miesiąc kwiecień do 15 maja - opłata z dołu,
- za miesiąc maj do 15 maja - opłata z góry,
- za miesiąc czerwiec do 15 maja - opłata z góry,

- za miesiąc lipiec do 15 września - opłata z dołu,
- za miesiąc sierpień do 15 września - opłata z dołu,
- za miesiąc wrzesień do 15 września - opłata z góry,

- za miesiąc październik do 15 listopada - opłata z dołu,
- za miesiąc listopad do 15 listopada - opłata z góry,
- za miesiąc grudzień do 15 listopada - opłata z góry

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Brak wpłat podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie skutkować będzie przesłaniem upomnienia oraz dodatkowymi kosztami tj. kosztem upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.