Rada Miejska wystąpi z apelem do Prezesa Rady Ministrów

Rada Miejska na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z apelem o pomoc w sprawie rewitalizacji dróg lokalnych użytkowanych na terenie Bieszczad przez PGL Lasy Państwowe.

Chcemy i oczekujemy większych środków na remonty i przebudowy dróg lokalnych, po których prowadzony jest transport leśny.

Treść apelu

Teren Bieszczad jest jednym z najbardziej zalesionych w Polsce. Tylko w gminie Ustrzyki Dolne o powierzchni 477,7 km² obszar leśny stanowi 62%. Z dużej lesistości wynika duża produkcja drewna, co generuje także proporcjonalnie wysoki zysk ze sprzedaży drewna.

Z prostej kalkulacji wynika więc, że w porównaniu do innych na terenie Bieszczad wypracowana jest jedna z najwyższych kwot ,,leśnych’’ planowanych do przeznaczenia na remonty dróg.

Podmioty kooperujące z Nadleśnictwami używają ciężkiego transportu do wywozu drewna, który niszczy nieprzystosowane do takiego nacisku, lub nieutwardzone drogi gminne. To m.in. gmina Ustrzyki Dolne w największym stopniu ponosi ciężar uzyskania tego dochodu, taki jak odbudowa zniszczonych dróg przez ciężki transport, ograniczenia możliwości inwestycyjnych, czy towarzyszącą terenom leśnym mnogość obszarów ochrony przyrody, które niosą ze sobą kolejne obostrzenia.
Samorządy lokalne nie są w stanie poradzić sobie indywidualnie z remontami dróg. Co gorsza, drogi, o których mowa, szczególnie te przyleśne, bardzo rzadko spełniają kryteria, które są głównie oceniane w ramach programów rządowych budowy dróg. Według nas jednym z rozwiązań problemu może być utworzenie w ramach ,,Programu rozwoju drogi gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej’’ funduszu przeznaczanego wyłącznie na przebudowę dróg lokalnych, po których odbywa się transport drewna. Kolejną szansą pozyskania środków na remont opisanych dróg mogłaby być rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań infrastrukturalnych. Jednakże w chwili obecnej jest ona dostępna wyłącznie dla powiatów i województw.

Gmina Ustrzyki Dolne stoi również na stanowisku, iż bardziej korzystne dla samorządów lokalnych byłoby rozwijanie bezpośredniej współpracy pomiędzy nadleśnictwami a gminami, czy powiatami w aspekcie inwestycji drogowych. Dawałoby to możliwość inwestowania środków w sposób zrównoważony, uwzględniający lokalne potrzeby zarówno gmin, jak i nadleśnictw.

Państwowe Gospodarstwa Leśne „Lasy Państwowe" powinny partycypować w kosztach modernizacji dróg, w konkretnej gminie. Ponadto stwierdzamy, że lasy są dobrem narodowym i korzyści z nich czerpią wszyscy, dlatego koszty ich utrzymania nie mogą spadać na nielicznych. Wobec powyższego oczekujemy zrekompensowania negatywnych skutków gospodarki leśnej adekwatnie do obciążeń wynikających z utrzymania infrastruktury drogowej.