Bartosz Romowicz
Polskie Stronnictwo Ludowe
Bartosz Romowicz
rzecznik podkarpackich Ludowców

Informacja o weryfikacji zgłoszonych wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

W ustalonym terminie do dnia 15 września 2017 r. złożono 4 wnioski dotyczące Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
Informacja o weryfikacji zgłoszonych wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

1. Street Workout przy Szkole Podstawowej Nr 2 in. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)
2. Centrum rozrywki i spotkań młodzieży w Stańkowej (5.600 zł)    
3. „PING POTEM PONG. Na podwórku jest najlepiej”- zewnętrzna stacja tenisa stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)
4. Budowa SKATEPARKU w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)

Komisja dokonała analizy zgłoszonych zadań pod względem wymogów określonych  w uchwale Nr XXXV/462/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. oraz zarządzeniu Nr 171/2017 Burmistrza Ustrzyk Dolnych  z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego  Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.

Analiza zgłoszonych zadań  została przeprowadzana pod względem
- braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi gminy Ustrzyki Dolne,
- możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego,
- rzeczywistego kosztu,
- możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy Ustrzyki Dolne ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.
- zadanie zgłoszone przez wnioskodawców musi oddziaływać na całość lub większość młodzieży zamieszkującej gminę Ustrzyki Dolne w takim samym stopniu, niezależnie od miejsca zamieszkania i szkoły.

Komisja nie odrzuciła żadnego wniosku. Komisja ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzonej weryfikacji złożonych wniosków dopuściła do głosowania wszystkie wnioski.

Wybór zadań do realizacji
O wyborze zadań do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują osoby, które zamieszkują na terenie gminy Ustrzyki Dolne i nie ukończyły 20 roku życia oraz osoby mieszkające poza gminą Ustrzyki Dolne, uczące się  w szkołach gimnazjalnych lub średnich z siedzibą na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl oraz w następujących punktach:
- Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny),
- każdej szkole gimnazjalnej oraz średniej mającej siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
- na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych.
Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu do Urzędu Miejskiego na jeden z poniższych sposobów:
- wrzucenie do urny w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
- wrzucenie do urny w jednej ze szkół gimnazjalnych lub średnich mających siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne,- zeskanowanie karty i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@ustrzyki-dolne.pl
- wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne) z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybrane zadanie.

Głosowanie od dnia dzisiejszego do 30 października 2017 roku.

KARTA DO GŁOSOWANIA

home facebook Twitter email